... ...

Pokuty v Rakúsku

Kým na Slovensku a vo väčšine európskych krajín funguje jednotný sadzobník pokút, Rakúsko je výnimkou. Výšku pokút si určujú jednotlivé kraje samostatne. Na prvý pohľad neprehľadný systém pokutovania má svoje pravidlá.

Slovenskí vodiči sa môžu najčastejšie stretnúť s dvoma bežnými formami udelenia pokuty, a to s blokovou pokutou alebo pokutou v anonymnom konaní. Prípady, kedy pokuty dosahujú výšku niekoľko tisíc eur, sú v Rakúsku skôr výnimkou a udeľujú sa pri výraznom porušení predpisov, pri mimoriadne agresívnom vedení vozidla, prípadne pri ignorovaní už udelenej pokuty. 

Systém udeľovania pokút

Pri bežných dopravných priestupkoch sa proti previnilcovi vedie väčšinou skrátené trestnoprávne konanie, pod čím sa rozumie:

  • Blokové konanie/Bloková pokuta (Organstrafverfügung)
  • Anonymné konanie-Poštou (Anonymstrafverfügung)
  • Správne konanie (Strafverfügung)

O tom, či bude priestupok vybavený blokovou pokutou, anonymom alebo v správnom konaní, rozhoduje podľa zákona príslušník polície alebo správny orgán. Žiaden právny nárok sa k nim nevzťahuje. Pri posudzovaní závažnosti priestupku sa prihliada na to, či boli alebo mohli byť obmedzení/ohrození ostatní účastníci cestnej premávky a do akej miery bolo riziko vystupňované. Menej závažné previnenie tak môže byť vyriešené napomenutím alebo rozhodnutím o výnimočnom znížení pokuty (§ 20 VStG). Najvyššie pokuty sa udeľujú len výnimočne, a to pri obzvlášť závažných previneniach.

Blokové pokuty

Blokové pokuty (Organstrafverfügung) udeľujú príslušníci polície, alebo úradom poverení pracovníci, za menej závažné dopravné priestupky. Pokuty sa platia priamo na mieste alebo si za stieračom nájdete zanechaný poštový poukaz. Pokiaľ nemáte pri sebe dostatočnú hotovosť, môžete použiť aj platobnú kartu (ak to technické vybavenie pokutujúceho umožňuje), prípadne vám bude vypísaný poštový poukaz. Ten ste povinní uhradiť do dvoch týždňov od priestupku na rakúskej pošte alebo bankovým prevodom. Pokiaľ tak neučiníte, alebo z nejakého dôvodu odmietnete pokutu zaplatiť, bude váš priestupok riešený ďalej v správnom konaní. Proti už uhradenej blokovej pokute sa nie je možné odvolať.

Bloková pokuta môže byť udelená maximálne do výšky 90 €.

Anonymné konanie (Poštou)

Anonymné konanie (Anonymstrafverfügung) sa využíva pri zdokumentovaných priestupkoch vozidiel bez určenia konkrétneho vodiča. Konanie sa teda nevedie proti konkrétnej osobe, ale výzva na úhradu pokuty je doručená tomu, kto môže určiť vinníka (majiteľ vozidla). Využíva sa pri určitých druhoch priestupkov (napr. prekročenie rýchlosti zaznamenané radarom, alebo obrazovo zdokumentované prekročenie rýchlosti pri sekčnej kontrole, prípadne zdokumentovaný prejazd na červenú).

Rakúska polícia si už vie z centrálnej databázy zistiť aj majiteľov vozidiel so slovenskými EČV a posiela pokuty na Slovensko. Zaplatením takejto pokuty je prípad pre rakúske orgány uzavretý a ďalej sa neskúma, kto vozidlo v čase priestupku riadil. Pokiaľ nebude pokuta do štyroch týždňov pripísaná na účet správneho orgánu, prípad sa predá k ďalšiemu šetreniu. Držiteľ oprávnenia má ďalšie dva týždne na určenie vodiča, ktorý priestupok spôsobil. Ak tak neurobí, potom rakúsky správny orgán v súčinnosti so slovenskou stranou učiní ďalšie kroky k zisteniu vodiča. V žiadnom prípade sa priestupkové konanie z dôvodu neuhradenia pokuty a ignorovania rakúskych orgánov neukončí. Proti už uhradenej pokute v anonymnom konaní sa nie je možné odvolať.

Maximálna výška pokuty v anonymnom konaní je 365 €.

Správne konanie

V prípade, že vodič nezaplatí pokutu uloženú v blokovom alebo anonymnom konaní v riadnom termíne, alebo sa dopustil priestupku opakovane, prípadne sa dopustil obzvlášť závažného priestupku, vec sa ďalej rieši buď v skrátenom alebo riadnom správnom konaní. K pokute sa tak prirátajú správne poplatky, čiže konečné náklady môžu byť niekoľkonásobne vyššie ako samotná pokuta.

Sadzby pokút sa pohybujú v rozpätí od 36 € – 2180 €, pri skrátenom správnom konaní (Strafverfügung) môže byť udelená pokuta maximálne do výšky 600 €.  V riadnom správnom konaní (ordentliches Verwaltungsstrafverfahren), pri obzvlášť závažných priestupkoch alebo hrubej bezohľadnosti, či opakovaných priestupkoch môže byť udelená pokuta v maximálnej výške a tiež zahájené konanie na odobratie vodičského oprávnenia (§ 99 Abs 2 lit c StVO). Pri priestupkoch podľa KFG (s NWV-ÖAMTC-Fachbuch „Verkehrsrecht-Band II“ ) neexistujú žiadne odstupňovanie sadzieb pokút. Čisto teoretická maximálna výška pokuty v riadnom konaní je 5.000 €.

Orientačné sadzby pokút

Prekročenie rýchlosti

Pri obzvlášť závažných priestupkoch alebo hrubej bezohľadnosti môže byť v správnom konaní udelená pokuta až do výšky 2180 € (§ 99 Abs 2d, § 99 Abs 2 lit c StVO), prípadne podaný návrh na odobratie vodičského oprávnenia(§ 7 Abs 3 Z 3 FSG).

Prekročenie rýchlosti v obci
Priestupok

Na mieste

Poštou

do 20 km/h

30 €

29-60 €

do 30 km/h

50 €

56-72 €*

do 40 km/h

Od 150 €

Od 150 €*

nad 40 km/h

nie *

od 300 €*

* možnosť správneho konania
Prekročenie rýchlosti mimo obce
Priestupok

Na mieste

Poštou

do 30 km/h

50 €

56-90 €

do 40 km/h

70 €

140-160 € *

do 50 km/h

nie*

150-300 € *

nad 50 km/h

nie *

nie *

* možnosť správneho konania
Prekročenie rýchlosti na diaľnici
Priestupok

Na mieste

Poštou

do 20 km/h

30 €

45 €

do 30 km/h

50 €

60 €

nad 30 km/h

nie *

nie *

* možnosť správneho konania
Bezdôvodná pomalá jazda
Priestupok

Na mieste

Poštou

pomalá jazda

20 €

30-40 €*

* možnosť správneho konania

Alkohol a drogy

Požitie alkoholu  a drog sa vždy riešia v správnom konaní, a to bez výnimky. Pri alkohole je u bežných vodičov tolerancia do 0,5 promile. Do tejto hodnoty sa pokuta bežným vodičom neudeľuje. Pre vodičov nákladných vozidiel nad 7,5 t a autobusov platí tolerancia do 0,099 promile. Táto hodnota platí aj pre vodičov v zácviku a vodičov mopedov a traktorov do 20. roku života.

Priestupok

Výška pokuty

Poznámka

Alkohol 0,1-0,49 promile

36 – 2180 €
v správnom konaní

Vodiči nákl. vozidiel nad 7,5t

Alkohol 0,1-0,5 promile

363 – 2180 €
v správnom konaní

Platí pre vodičov autobusov

Alkohol 0,5 – 0,79 promile

300 – 3700 €
v správnom konaní

Platí pre všetkých vodičov

Alkohol 0,8 – 1,19 promile

800 – 3700 €
v správnom konaní

Platí pre všetkých vodičov

Alkohol 1,2 – 1,59 promile

1200 – 4400 €
v správnom konaní

Platí pre všetkých vodičov

Alkohol nad 1,6 promile

1600 – 5900 €
v správnom konaní

Platí aj pri odmietnutí alkotestu

Pokuta sa udeľuje aj za nedostatočnú spôsobilosť vodiča na vedenie motorového vozidla a v závislosti od závažnosti previnenia dochádza k udeleniu pokuty, alebo k okamžitému odobratiu vodičského oprávnenia.

Priechody pre chodcov a cyklistov

Obmedzenie chodca alebo cyklistu na priechode pre chodcov sa rieši zväčša v správnom konaní s pokutou od 72 € – 2180 € (§ 99 Abs 2c). Pri ohrození chodca či cyklistu sa navyše uvádza zápis do registra vodičských preukazov.

Obmedzenie chodca, blížiaceho sa k priechodu pre chodcov

Na mieste

Poštou

50 €

30 – 70 €*

Obmedzenie chodca na priechode pre chodcov

Na mieste

Poštou

nie*

60 – 72 €*

Ohrozenie chodca na priechode pre chodcov

Na mieste

Poštou

nie*

nie*

Obmedzenie cyklistu, blížiaceho sa k priechodu pre cyklistov

Na mieste

Poštou

50 €

50 – 70 €*

Obmedzenie cyklistu na priechode pre cyklistov

Na mieste

Poštou

nie*

58 – 72 €*

Ohrozenie cyklistu na priechode pre cyklistov

Na mieste

Poštou

nie*

nie*

* možnosť správneho konania

Semafóry a značka STOP

V prípade prejazdu na červenú a priestupkov pred železničným priecestím môže byť popri pokute zahájené aj konanie na odobratie vodičského oprávnenia (§ 7 Abs 3 Z 3 FSG).

Priestupok

Bloková pokuta

Anonymné konanie

Prejazd na žltý signál semaforu

30 €

36 – 42 € / spk*

Prejazd na červený signál semaforu

70 €

58 – 70 € / spk*

Prejazd na červený signál semaforu a súčasne nedanie prednosti v jazde

nie / spk*

nie / spk*

Nezastavenie pred priečnou súvislou čiarou pred značkou stop (bez porušenia príkazu dania prednosti v jazde)

30 €

30 – 60 € / spk*

Nedanie prednosti v jazde pred značkou stop

nie / spk*

nie / spk*

Predchádzanie alebo parkovanie pred železničným priecestím alebo nezastavenie pred značkou stop

60 €

50 – 70 €

* správne konanie

Parkovanie

Priestupok

Bloková pokuta

Anonymné konanie

Neoprávnené krátkodobé parkovanie

36 €

- / spk*

Nerešpektovanie zákazu státia alebo zákazu parkovania

36 €

21 – 72 €

* správne konanie

Vybrané priestupky

Pri priestupkoch ako je nepoužitie bezpečnostného pásu alebo ochrannej prilby platí, že nie len vodič, ale každá prepravovaná osoba, ktorá sa dopustí priestupku, bude pokutovaná. Maximálna výška pokuty je pritom 72 €.

Priestupok

Bloková pokuta

Anonymné konanie

Porušenie zákazu používania mobilných telefónov

50 €

nie / spk*

Nepoužitie bezpečnostného pásu

35-72 €

nie / spk*

Bezdôvodné trúbenie

15 €

14 – 20 € / spk*

Nepoužitie ochrannej prilby

35 €

nie / spk*

Jazda na bicykli bez držania riadidiel

30 €

nie / spk*

* správne konanie

Ostatné

Priestupok

Bloková pokuta

Anonymné konanie

Nechať deti hrať sa na ceste alebo vedľa cesty

14 €

nie / v spk* max. 72 €

Znečisťovanie cesty alebo zanedbanie čistenia podľa predpisov

40 €

40 € / spk*

Bezpečná vzdialenosť medzi 0,2 – 0,4 sekundy

nie / sk*

nie / spk*

Použitie hmlových svetiel pri dobej viditeľnosti

v obci 30 €, mimo obce 50 €

36 – 60 €

Nepoužitie svetiel za zníženej viditeľnosti

v obci 30 €, mimo obce 50 €

36 – 60 €

Jazda v protismere v jednosmerke

50 €

56-58 € / spk*

Prejazd cez plnú čiaru

50 €

35 – 80 €

Nepoužitie smerovky pred zmenou smeru jazdy

35 €

36 – 42 € / spk*

Nepovolené predchádzanie vpravo

40 €

40 – 80 € / spk*

Zrýchľovanie predchádzaného počas predchádzania

40 €

36 – 80 € / spk*

Predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade

50 €

58 – 100 € / spk*

Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti

50 €

36 – 80 €

Nedanie prednosti v jazde

70 €

58 – 80 € / spk*

Porušenie príkazovej značky

30-70€

36 – 70 €

Nezákonná úprava vozidla

15 €

nie / spk*

* správne konanie

Mohlo by vás zaujímať

Viedenská ZOO

Práter

Zábava a adrenalín

Dom mora vo Viedni

Čarovný podmorský svet